Balíček okamžité pomoci Pražanům pomocprazanum.praha.eu Metodika a informace pro příspěvkové organizace zřízené městkými částmi hl. m. Prahy

Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám 115,

Balíček okamžité pomoci Pražanům
Směrnice pro podávání a vyřizování žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z fondu solidarity

Vypracoval: Mgr. Jarmila Frolíková, ředitelka MŠ
Schválil: Mgr. Jarmila Frolíková, ředitelka MŠ
Nabytí platnosti dne: 08. 09. 2023
Nabytí účinnosti dne: 08. 09. 2023

Podmínky pro podávání žádosti o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity
v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 – 2024

Obsah:
ČL. 1 Úvodní ustanovení
ČL. 2 Předmět směrnice
ČL. 3 Podmínky čerpání podpory pro opatření č. 1 – 3
ČL. 4 Přehled základních opatření, kdy lze žádat o prominutí úplaty
ČL. 5 Zvláštní opatření č. 4 – Fond solidarity
ČL. 6 Společná a závěrečná ustanovení

ČL. 1

Úvodní ustanovení

 1. Hlavní město Praha usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22.6.2023 (dále jen
  „usnesení ZHMP“) umožnilo čerpat finanční podporu školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou,
  městskými částmi, státem anebo církevním zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské
  domácnosti.
 2. Škola/školské zařízení na základě rozhodnutí ředitele může umožnit nárokovému žadateli
  zapsanému do školy/školského zařízení ke vzdělávání nebo k zájmové činnosti, či ke stravování čerpat
  podporu v podobě prominutí vybraných úplat na stravné, školné, na provozovanou zájmovou činnost nebo
  umožní nárokovým dětem/žákům/účastníkům nepřímo čerpat podporu z tzv. Fondu solidarity.
 3. Metodika pro podávání žádostí o prominutí úplaty a žádosti o příspěvek z Fondu solidarity v rámci
  opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnosti v Praze pro roky 2023 – 2024 byla schválena usnesením
  Rady hl. m. Prahy 22.6.2023 (dále jen „usnesení RHMP“).

ČL. 2

Předmět směrnice

 1. Ředitelka Mateřské školy U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám. 115, IČO: 709 22 144 (dále jen
  „škola“), vydává tuto směrnici za účelem provedení usnesení ZMHP, jež umožnilo čerpat finanční podporu
  školám a školským zařízením zřízeným hl. m. Prahou, městskými částmi, státem anebo církevním
  zřizovatelem na zmírnění dopadů inflace pro pražské domácnosti a bylo dále provedeno usnesením RHMP,
  obsahujícím metodické pokyny, a to pro školní rok 2023/2024.
 2. Řízení v záležitostech této směrnice vede ředitelka školy.

ČL. 3

Podmínky čerpání podpory pro opatření č. 1 – 3 a 5

 1. Tento článek upravuje podmínky pro čerpání podpory pro níže uvedená opatření:
  a) Opatření č. 1 – Stravné
  b) Opatření č. 2 – Školné
  c) Opatření č. 3 – Družiny a kluby
  d) Opatření č. 5 – Sociální pedagog (žadatelem je škola – není určeno pro mateřské školy)
 2. Oprávněným žadatelem o prominutí vybraných úplat dle ust. § 123 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o
  předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění
  pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), je dítě/žák/účastník (dále jen „Žadatel“). V případě
  nezletilosti Žadatele jej zastupuje zákonný zástupce, který splňuje podmínky dané touto směrnicí.
 3. Žadatel podává žádost na předepsaném formuláři, který je ke
  stažení pod touto směrnicí.
 4. Minimální požadavky pro Žadatele jsou následující:
  a) Žadatel má trvalý pobyt na území hl. m. Prahy;
  b) Žadatel pobírá některou z níže uvedených dávek či se ocitl v životní situaci definované níže:
  příspěvek či doplatek na bydlení;
  · okamžitá dávka v hmotné nouzi;
  · přídavek na dítě;
  · dávky pěstounské péče;
  · čelí exekuci/insolvenci;
  · po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osoba/den (u samostatně
  žijících osob 300 Kč/den) – do těchto nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního
  podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.
 5. Ředitel školy rozhodne o Žádosti týkající se prominutí úplaty ve školním roce 2023/2024 dle ustanovení
  § 123 odst. 4 školského zákona.
 6. O rozhodnutí, zda bylo Žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel školy vyrozumí
  Žadatele. V případě, že Žádosti bylo vyhověno, ředitel školy uvede, od jaké doby je konkrétní úplata
  prominuta.
 7. Prominutí úplaty dle této směrnice lze přiznat od prvního dne následujícího kalendářního měsíce po
  podání Žádosti.
 8. Žádosti lze podávat průběžně ve školním roce 2023/2024, a to v ředitelně MŠ po telefonické domluvě
  nebo přes datovou schránku MŠ: mfqkm6f
 9. Na prominutí úplaty dle této směrnice není právní nárok.
 10. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, které je součástí Žádosti,
  přičemž si je vědom důsledků uvedením nepravdivých údajů.
 11. Proti rozhodnutí ředitele školy o Žádosti se nelze odvolat.

ČL. 4

Přehled základních opatření, kdy lze žádat o prominutí úplaty:

a) Opatření č. 1 – Stravné
Podporu lze poskytnout v případě, že Žadatel je zapsán ke stravování v MŠ U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice,
Křovinovo nám. 115 a splňuje všechny podmínky stanovené touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí
úplaty na stravování za strávníka.
Žádost lze podávat průběžně během školního roku, nejpozději však do 31. 10. aktuálního roku pro daný rok.

b) Opatření č. 2 – Školné
Podporu lze poskytnout v případě, že Žadatel je zapsán ke vzdělávání v MŠ U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice,
Křovinovo nám. 115 a splňuje všechny podmínky stanovené touto směrnicí. Výše podpory je 100 % prominutí
úplaty za kalendářní měsíc.
Žádost lze podávat průběžně během školního roku, nejpozději však do 31. 10. aktuálního roku pro daný rok.

c) Opatření č. 3 – Družiny a kluby
Mateřská škola U Rybníčku, Praha 9 – Horní Počernice, Křovinovo nám.115 nezřizuje družinu ani klub, proto o tuto
podporu nelze žádat.

ČL. 5

Zvláštní opatření č. 4 – Fond solidarity

 1. Prostředky z Fondu solidarity slouží zejména k zachování sociální koheze uvnitř tříd při mimoškolních
  aktivitách organizovaných školou (příspěvek na úhradu pobytu na škole v přírodě, lyžařském výcviku
  apod.), umožnění rozvíjení talentu a schopností žáků při školních a mimoškolních aktivitách (např.
  příspěvek na nezbytné vybavení pro zájmové kroužky a sportovní činnost žáka či kroužkovné) či jiné
  náklady spojené se vzděláváním a rozvojem dětí a žáků.
 2. Podmínkou čerpání z Fondu solidarity je trvalý pobyt Žadatele na území hl. m. Prahy.
 3. Žádost o čerpání z Fondu solidarity podává Žadatel řediteli školy na předepsaném formuláři.
 4. O rozhodnutí, zda bylo Žádosti vyhověno nebo nevyhověno, v přiměřené lhůtě ředitel školy vyrozumí
  Žadatele.
 5. Přiznání podpory z Fondu solidarity je plně v kompetenci ředitele školy a na přiznání této podpory není
  právní nárok.
 6. Žádosti lze podávat průběžně ve školním roce 2023/2024.
 7. Z Fondu solidarity lze čerpat nejvýše 10.000,- Kč na jednoho Žadatele ve školním roce 2023/2024.
 8. Žadatel je povinen uvést pravdivé údaje, což dokládá čestným prohlášením, přičemž si je vědom
  důsledků uvedením nepravdivých údajů.
 9. Proti rozhodnutí ředitele školy o Žádosti se nelze odvolat.

ČL. 6
Společná a závěrečná ustanovení

 1. Pro určení adresy trvalého pobytu je rozhodný trvalý pobyt Žadatele (dítěte), nikoli jeho zákonných
  zástupců, a to ke dni podání Žádosti.
 2. Podporu dle této směrnice nelze přiznat zpětně, tj. na úhrady provedené před datem účinnosti této
  směrnice.
 3. „Podmínky“ jsou platné a účinné ode dne schválení Radou hl. m. Prahy.
 4. Tyto „Podmínky“ se mohou ve svých parametrech měnit, upravovat nebo zrušit Radou hl. m. Prahy na
  základě jejího usnesení.
 5. Tato směrnice nabývá účinnosti dne 08. 09.2023.
 6. Nedílnou součástí této směrnice jsou následující přílohy:

1) Žádost o prominutí úplaty ke zmírnění dopadů inflace na domácnost v Praze pro roky 2023-2024

2) Žádost o příspěvek z Fondu solidarity v rámci opatření ke zmírnění dopadů inflace na domácnost
v Praze pro roky 2023-2024

V Praze dne 08. 09. 2023 Sestavila a vydala: Mgr. Jarmila Frolíková
ředitelka MŠ U Rybníčku
Praha 9 – Horní Počernice

Aktuální formuláře žádostí naleznete níže,  po uložení si je můžete vytisknout nebo Vám je poskytneme v MŠ.