ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 (online registrace)

ZÁPIS DO MŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024
ZÁKLADNÍ INFORMACE K ONLINE REGISTRACI:

Zápis do MŠ bude jako v předešlých letech probíhat ve dvou krocích, nejprve je nutné provést online registraci a poté se dostavit k zápisu v MŠ s potřebnými dokumenty, jež Vám budou zaslány po online registraci.

Registrace k elektronickému zápisu do MŠ s využitím aplikace Twigsee bude zpřístupněna novým žadatelům
 24. dubna 2023 od 6:00 hod. (odkaz k online registraci naleznete v textu níže).

 ZÁPIS V MŠ BUDE PROBÍHAT VE DNECH
 3. 5. – 4. 5.2023 vždy od 13.00 do 17.00 hod.

Zákonný zástupce je povinen dle § 34a, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání, kdy pro školní rok 2023/2024 je povinnost plnit předškolní vzdělávání pro děti, které dosáhly do 31. 8.2023 pěti let. K předškolnímu vzdělávání se přednostně přijímají děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Horních Počernicích.

! POZOR !
NA FORMULÁŘÍCH
 UVEĎTE DATUM 4. 5. 2023
(Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání a Výzva k nahlédnutí do spisu)

POVINNÉ DOKUMENTY K ZÁPISU:
PODEPSANÁ ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE
POTVRZENÍ O OČKOVÁNÍ (LÉKAŘEM OVĚŘENÉ)

  (uvedené formuláře Vám budou zaslány z aplikace Twigsee spolu s emailem o provedení registrace)
RODNÝ LIST DÍTĚTE a OBČANSKÝ PRŮKAZ zákonného zástupce,
  kterým dokládá trvalé bydliště v Horních Počernicích

Registrujte se pomocí ↓ tohoto odkazu ↓

 

Kritéria pro přijetí do MŠ U Rybníčku 2023
Ředitelka mateřské školy stanovila následující kritéria, která jsou v souladu s § 34, § 34a, § 34b a § 179 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

1.     Bydliště na území MČ Praha 20 (v případě cizinců, děti s místem pobytu).

2.     Věk dítěte (přijímány jsou od nejstaršího po nejmladší, tří let dovrší do 31. 8. 2023)

3.     Ostatní, bude-li volná kapacita MŠ, tj. děti, které dovrší tří let do 31. 12. 2023 z Horních Počernic a pak děti z dalších obcí podle data narození.

4.     Dále děti narozené od 1. 1. 2021, seřazeny od nejstaršího po nejmladší, přednostně z Horních Počernic, potom děti z jiných obcí (přednostně děti z Horoušan, jež jsou smluvní obcí).

  

Po vrácení všech dokladů v termínu určeném MŠ, budou data všech dětí, které splňují body 1. – 2. seřazeny podle věku od nejstaršího k nejmladšímu. Na další volná místa budou přijaty děti, které splňují kritérium č. 3. a 4. V případě, že ředitelka bude muset rozhodnout o přijetí mezi dětmi, které splnily stejné kritérium a mají stejné datum narození, proběhne výběr dětí losováním.

Pro školní rok 2023/2024 bude přijímáno 30 uchazečů. 

Zákonným zástupcům bude umožněno nahlédnout dle správního řádu do spisu: 15. 5. 2023

V Praze 11. 4. 2023                                                            

   Mgr. Jarmila Frolíková

                                                                                                     ředitelka školy